ماده چهارم: آزادی دین و عقیده

"آزادی اعتقاد، ایمان، دین، جهان بینی و انجام مناسک مذهبی غیرقابل تعرض است".

در این ماده آمده است كه در آلمان همه ادیان مجاز هستند و همه می توانند به دین و مذهب انتخابی خود ایمان داشته باشند. همه افراد می توانند هر طور که بخواهند عبادت کنند و هیچ کس نمی تواند مزاحم آنها شود. همچنین افراد میتوانند هیچ دینی نداشته باشد. درست مانند ادیان، جهان بینی افراد نیز محافظت می شود. هر کس می تواند آنچه را که می خواهد باور کند. ماده چهارم همچنین می گوید كه دولت نمی تواند كسی را وادار به اشتراک در جنگ كند.