ماده سوم: مساوات در برابر قانون

"همه در مقابل قانون برابر هستند". ماده سوم می گوید همه افراد از حقوق یکسانی برخوردار هستند.  هیچ نباید به دلیل جنسیت، تسب و تبار، زبان، عقیده و دین، رنگ پوست، گرایش جنسی یا به دلیل ناتوانی مورد تبعیض قرار گیرد. وظیفه دولت مواظبت از افراد در برابر هر نوع تبعیض است. به عنوان مثال در بازار کار یا هنگام جستجوی آپارتمان. صاحبخانه ممکن است به عنوان مثال به دلیل همجنسگرایی یک زوج همجنسگرا را به عنوان مستاجر قبول نکند. این تبعیض است و وظیفه دولت جلوگیری از آن.