پلیس آلمان به چند بخش تقسیم شده است؟

ساختار پلیس هم مانند بسیاری از موسسات دیگر آلمانی، تحت قوانین مشخص اداره فدرال ایجاد شده است. در آلمان ۱۶ اداره ایالتی پلیس در ۱۶ ایالت آن وجود دارد که همه در سطح کل کشور با اداره پلیس فدرال (BP) و اداره پلیس جنای فدرال (BKA) همکاری دارند.

 همچنان ماموران پلیس چک و کتنرول مرزی و امنیت مخفی هم درچوکات پلیس و ارتش فعالیت دارند. ماموران امنیت مخفی مکلف به پوشیدن یونیفورم پلیس ندارند، اما آن عده کارکنان پلیس که مسؤل تامین امنیت و کنترول هستند باید ملبس با یونیفورم سبز یا آبی رنگ میباشند و شما در همه موارد میتوانید از آنها کمک و راهنمایی بخواهید.