حزب دموکرات مسیحی آلمان CDU

 به معنی حزب دموکرات مسیحی آلمان استChristlich Demokratische Union Deutschlands مخفف CDU

این حزب سیاسی در سال ۱۹۴۵ بعد از جنگ جهانی دوم با یکجا شدن گروه های مختلف محافظه کار آلمان و چندین انجمن دیگرتاسیس شد. این حزب معمولا به عنوان حزب مردمی (Volkspartei) مشهور است و طرفدارن زیادی از همه طبقات اجتماعی دارد و با رنگ سیاه شناخته میشود.

حزب CDU  در حال حاضر با همکاری CSU و SPD دولت ائتلافی آلمان را تشکل داده اند. حزب دموکرات مسیحی آلمان روی تقویت اقتصاد و ارزش‌های مسحیت تاکید دارد.

حزب سوسیال مسیحی آلمان CSU

 CSU مخفف Christlich Soziale Union به معنی حزب سوسیال مسیحی آلمان است. 
 حزب سوسیال مسیحی یک شاخه (Schwesterpartei) از حزب CDU یعنی دموکرات مسیحی است و بصورت مشترک در دولت و پارلمان آلمان کار میکنند. در انتخابات ها CSU تنها مسئول فعالیت‌ها در ایالت بایرن است و CDU

 در پانزده ایالت دیگر فعالیت دارد. دو حزب باهم بنام (Union) یاد میشوند. حزب سوسیال مسیحی اهداف مشابه با حزب دموکرات مسیحی دارد اما محافظه کار تراست و تاکید بیشتری روی انکشاف ایالت بایرن دارد. CSU با رنگ آبی روشن شناخته میشود .

حزب سوسیال دموکرات آلمان SPD

  SPD مخفف Sozialdemokratische Partei Deutschlands به معنی حزب سوسیال دموکرات آلمان است. این حزب ابتدا از یک انجمن کارگران چپ گرا با عقاید ضد سرمایه داری به تدریج به یک حزب سیاسی تبدیل شد. این حزب به عنوان قدیمی ترین حزب سیاسی آلمان در قرن ۱۹ ایجاد شد و به حزب مردمی (Volkspartei) مشهور است و با برنگ سرخ شناخته میشود. حزب SPD  در حال حاضر با همکاری CSU و CDU دولت ائتلافی آلمان را تشکل داده اند. عدالت اجتماعی و بهبود زیرساخت های اجتماعی از اهداف مهم حزب سوسیال دموکرات است.

حزب سزبهای آلمان Bündnis 90 / Die Grünen

حزب سبزهای آلمان Bündnis 90/Die Grünen در سال ۱۹۳۳ تأسیس شد. این حزب  از اتحاد أحزاب سبزهای آلمان غربی «Die Grünen» است که در سال ۱۹۸۰ تأسیس شده بود و حزب«Bündnis 9»  آلمان شرقی که در سال ۱۹۹۱ تأسیس شده بود، ایجاد شده است. حزب سبزهای آلمان از جنبش‌های مختلف اجتماعی همچون جنبش ضد صلاح های هسته‌ای، جنبش صلح و جنبش حفاظت ازمحیط زیست، حمایت و دفاع میکند. این حزب ازاتحاد چندین جنبش حقوق مدنی زمان  DDR تشکیل شده است و در درجه اول به حفاظت از محیط زیست و مسائل اجتماعی متعهد است. سبزها از سال ۱۹۹۸تا سال ۲۰۰۵  شامل دولت فدرال بودند و از ۲۰۰۵ تا حالا جز مخالفان  دولت ائتلافی در پارلمان هستند. رنگ سبزمعرف این حزب است.

حزب چپ‌های آلمان Die Linke

FDP  مخفف Freie Demokratische Partei به معنی حزب دموکراتیک آزاد است و درسال ۱۹۴۸ تاسیس شد و با رنگ زرد شناخته میشود. این حزب در حقیقت از جمله أحزاب کوچک در آلمان به شما می آید اما در دفعات متعدد با ائتلاف با أحزاب CSU و CDU در دولت ائتلافی نقش داشته است. برای اولین بار در تاریخ فعالیت هاییش در سال ۲۰۱۳ نتوانست حد نصاب برای ورود به پارلمان فدارل را کسب نکرد و به پارلمان راه نیافت.

حمایت ازارتقاء اقتصاد بازار آزاد و خصوصی سازی امور اقتصاد از جمله اهداف این حزب است و به عنوان یک حزب طرفدار کسب و کار، پایه های اصلی آن شامل صاحبان کسب و کار، تاجران و سایر گروه های ثروتمند هستند و طبقه کارگر و متوسط در آن چندان جای ندارند.

حزب دموکراتیک آزاد آلمان FDP

حزب چپ ها در سال ۲۰۰۵ تاسیس شد و خود را جایگزین حزب سیاسی (Partei des demokratischen Sozialismus) که در دوران جمهوری دموکراتیک آلمان (DDR)  به عنوان شاخه ای از حزب (SPD) فعالیت داشت، میداند. رنگ رسمی آن قرمز است، اما اغلب از رنگ ارغوانی  برای تمایز آن از(SPD) استفاده میکنند.

حزب چپ ها یک حزب کوچک است و بیشتر متکی به آرای رای دهندگان ایالت های شرقی آلمان است و در شرق فعالیت دارد. چپ‌ها، با وجود حضور پر رنگ در امورسیاسی در سطح محلی، ایالتی و فدرال، هرگز بخشی از یک دولت ائتلافی آلمان نبوده است. اهداف مهم این حزب عدالت اجتماعی و صلح است. این حزب از سال ۲۰۱۷ بدینسو به عنوان اپوزیسیون در پارلمان حضور دارند.

حزب بدیل برای آلمان AfD

AfD محفف Alternative für Deutschland به معنی حزب بدیل برای آلمان است. این حزب در سال ۲۰۱۳ به عنوان یک حزب اعتراضی در مقابل أحزاب موجود برای حمایت از آلمان و جلوگیری از شکست اقتصادی ان در اتحادیه اروپا تاسیس شد. در حال حاضر این حزب در همه ایالت های محلی نمایند دارد و از سال ۲۰۱۷ به پارلمان فدرال آلمان راه یافت و بزرگترین حزب مخالف دولت آئتلافی را تشکیل میدهد. این حزب راستگرا در کل یک حزب ضد مهاجر، ضد اسلام، مخالف اتحادیه اروپا و پوپولیست است. رنک رسمی این حزب آبی کمرنگ است.

تا حالا چندین تن از اعضای رسمی این حزب به دلیل فعالیت های نفرت پراگنی و نژادپرستانه متهم شدند. همچنان تعدادی از هواداران آن اعضای گروه های راست افراطی  هستند که برنامه های ضد قانون اساسی را تبلیغ میکنند وتحت نظارت اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی قراردارند.