کدام سازمان ها و ادارت به پناهجویان دارای معلولیت کمک میکنند؟

به عنوان یک پناهجوی دارای معلولیت شما در گروه افراد دارای نیازمندی های خاص و نیازمند حمایت شمرده میشوید. برای دریافت کمک های لازم در اسرع وقت، شما باید بلافاصله پس از ورود خود به آلمان و درخواست پناهندگی به مقامات اداره های مهاجرت در مورد وضعیت سلامتی و مشکلات احتمالی خود اطلاع دهید. اگر نیاز باشد میتوانید درخواست کنید که شما در یک کمپ مخصوص افراد نیازمند انتقال دهند. همچنین شما حق دسترسی به خدمات صحی و پزشکی بدون قید و شرط را دارید. در بعضی موارد اگر شما برای رفع نیازمندی های خود نیاز به پول بیشتری داشته باشید، باید آنرا با اداره سوسیال در میان بگذارید. برای راهنمایی های بیشتر به یک مرکز مشاوره مراجعه کنید.

آیا بدلیل معلولیت پناهندگی من در آلمان پذیرفته خواهد شد؟

معلولیت به تنهایی دلیلی برای پناهندگی در آلمان نیست. اما اگر اگر بتوانید ثابت کنید که شما به دلیل داشتن معلولیت مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید، و زندگی شما در خطر بوده است، ممکن است بتواند دلیلی برای پناهندگی باشد. همچنان اگر در کشور خودتان بدلیل اینکه معلول بوده اید با شما رفتار نادرست صورت گرفته و به زندگی شما توجه نشده است هم ممکن است اقامت زوبزیدیره شوتس دریافت کنید. مهم نیست درجه معلولیت شما چند است، برای رسیدگی به پرونده پناهندگی بسیار مهم است که شما ثابت کنید مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید و یا با شما بدرفتاری شده است. در صورتی که این امر در مورد شما صدق کند حتما از مراکز مشاوره و یا وکیل درخواست کمک و راهنمایی کنید.

اگر پناهندگی من پذیرفته نشود، چه راه های دیگری برای ماندن در آلمان دارم؟

اگر معلولیت شما طوری باشد که بطور مداوم نیاز به دارو و مراقبت های پزشکی داشته باشید و شرایط رسیدگی در کشور شما ممکن نباشد، احتمال  دارد که اداره مهاجرت و پناهندگی برای شما اقامت ممنوعیت ملی اخراج (nationales Abschiebungsverbot) اعطا کند. با ممنوعیت ملی اخراج، اجازه اقامت یک ساله دریافت خواهید کرد. اگر وضعیت در کشور شما تغییر نکند، این اجازه اقامت دوباره  تمدید شود. همچنین اگر شما به دارو و پزشک نیاز همیشگی نداشته باشید، اما نمیتوانید کار کنید و دولت کشور و خانواده شما هم نمیتوانند شما را کمک و حمایت کنند باز هم میتوانید درخواست اقامت ممنوعیت ملی اخراج (nationales Abschiebungsverbot) کنید.

در طول پروسه پناهندگی، اداره مهاجرت (BAMF) بررسی خواهد کرد که آیا شما مستحق اقامت ممنوعیت ملی اخراج هستید یا خیر. همه نامه های پزشکی و برگه های بیمارستان را که نشان میدهد شما معلولیت دارید را با خود در مصاحبه ببرید. علاوه بر این، اداره مهاجرت وضعیت موجود در کشور شما را هم  بررسی خواهد کرد. حتما قبل از مصاحبه با اداره مهاجرت از مراکز مشاوره و یا وکیل درخواست کمک و راهنمایی کنید.

اگر بدلیل معلولیت نتوانم کار کنم، چطور میتوانم اقامت دائم آلمان را کسب کنم؟

یکی از مهم ترین شرایط گرفتن اقامت دائم  برای پناهجویان در آلمان این است که هزینه های زندگی شان را خودشان پرداخت کنند و از دولت پول سوسیال دریافت نکنند. با این حال، اگر ثابت شود که شما به دلیل ومعلولیت و یا مریضی مزمن نمیتوانید کارکنید، این شرایط می تواند یک امر استثنا باشد و شما میتوانید با کامل کردن سایر شرایط درخواست اقامت دائم، و ثابت کردن ناتوانی برای کار، درخواست اقامت دائم کنید.