دوه‌ګونې حرفوي زده‌کړې څه ته وايي؟

 دوه‌ګونې وظيفوي حرفوي زدکړې يا Duale Berufsausbildung: دا پروګرام عملي او نظري زدکړې دواړه په بر کې نیسي او د کاري روزنې او تجربې لپاره غوره فرصتونه له ځان سره لري. دا پروګرام نظر هرې څانګې ته له دوو تر درې‌نيمو کالو دوام کوي. تاسې په اونۍ کې يوه، دوې يا ډېرې ورځې په مسلکي ښوونځي (Berufsschule) تېرې کړئ چېرې چې د خپلې راتلونکې دندې لپاره نظري زدکړې تر لاسه کوئ. د اونۍ پاته ورځې بايد په يوه شرکت کې عملي کار وکړئ. په دې ځای کې به خپل نوي زده شوي درسونه په عمل کې پلي کوئ. دا چې دا پروګرام د دندې او زده‌کړو دوې برخې لري؛ ځکه ورته دوه‌ګونې حرفوي زده‌کړې وايي.