وېشونکي کيلي (Königsteiner Schlüssel)

وېشونکي کيلي هغه د هغه توافق نوم دی چې په مرسته يې د جرمني په ايالتونو کې د مهاجرو وېش تنظيميږي. د هر ايالت د وګړو شمېر او د ماليې اندازه د هغه ايالت لپاره د مهاجرو په ونډه کې برخليک ټاکونکی رول لري.

د مهاجرو ونډه (Kontingentflüchtling)

د مهاجرو ونډه هغه کسان دي چې د جرمني د حکومت يا اروپايي ټولنې له لوري د يوه خيريه ګام په ترڅ کې، له بحراني سيمو څخه په مستقيم ډول جرمني ته راوړل کيږي. دا کسان اړ نه دي چې د پنا غوښتنه وکړي او له رارسېدو سره سم د استوګنې قانون د ۲۳ او ۲۴ مادې له مخې د استوګنې اجازه ورکول کيږي. پر دې بنسټ جرمني ته د راوستل کېدونکو کسانو شمېر محدود دی.