د قضايي پروسې د لګښت مرسته (Prozesskostenhilfe)

د قضايي پروسې لګښت هغه مرسته ده چې د لږ عايد لرونکو کسانو ته د محکمې د لګښت لپاره ورکول کيږي. په ځانګړو قضايي پروسو کې دولت د دې ډول کسانو د وکيل او محکمې لګښتونه پر غاړه اخلي. په دې اړه زيات مالومات زموږ په مالوماتي څپرکي (د قضايي پروسې لګښتونه) کې لوستلای شئ.