اداري تخلف (Ordnungswidrigkeit)

اداري تخلف له قانون څخه د سرغړونې يو کوچنی ډول دی. دا ډول تخلف جزا نه لري خو نغدي جريمه لري. د دې تخلف يوه ښه بېلګه له ترافيکي قوانينو سرغړونه او يا هم ځان نه ثبتول دي.