لومړۍ ماده: د انساني کرامت خونديتوب

«انساني کرامت خوندي دی.»

په اساسي قانون کې لومړۍ ماده ترټولو مهمه ده. نور ټول اساسي حقونه له دې مادې سره اړه لري. دا ماده وايي چې هر انسان ارزښت لري او بايد د هر کس کرامت خوندي وساتل شي. دا مهمه نه ده چې څوک شتمن دی که بېوزله، جرمنی دی که مهاجر او يا لوی دی که کوچنی او داسې نور.