نولسمه ماده: د بنسټيزو حقونو محدوديت

«په داسې حال کې چې د دې اساسي قانون له مخې او يا د اساسي قانون پر بنسټ د بل قانون له مخې يو بنسټيز حق محدودېدای شي، دا قانون بايد په ټولو پلی شي او یوازې د يوه کس لپاره نه کوي. په هېڅ حالت کې بايد د بنسټيزو حقونو اصليت اغېزمن نه شي.»

دا ماده په ډاګه کوي چې بنسټيز حقونه بايد د دولت له لوري تعديل نه شي. دولت کولای شي يوازې ډېر لږ بدلونونه پکې راولي. البته دا بدلونونه بايد د ټولو خلکو لپاره وي. د يوې ځانګړې ډلې يا کسانو لپاره استثنا قایلېدل منعه دي. که څوک په دې باور وي چې دولت يې حقونه تر پښو لاندې کوي، کولای شي په محکمه کې عريضه پرې وکړي.