پينځلسمه ماده: جايداد

«ځمکه، طبيعي سرچينې او د توليد نورې وسيلې د عامه ګټو د زيان د ارزونې د قانون له مخې عامه ملکيت ته يا هر هغه مالکيت ته چې د عامه اقتصاد برخه وی، لېږدېدلای شي.»

 

په دې ماده کې ويل شوي چې دولت کولای شي د يو چا جايداد يا شتمني واخلي. البته دا خبره يوازې د ځنګلونو، کانونو، کارخانو او ورته شیانو په اړه صدق کوي. که اړوند قانون تقاضا وکړي، دولت کولای شي د خلکو دا ډول جايددانونه مصادره کړي. په دې ډول به دا شيان په جرمني کې له هر چا سره اړه ولري.

تر اوسه پورې ۱۵مې مادې ځانګړی رول نه دی ادا کړی. د اساسي قانون د تصويب پر مهال د اقتصاد د سياست په اړه جنجالي نظرونه ډېر وو. له همدې کبله په دې اړه بحث وشو چې سترې کمپنۍ بايد د يوه کس په واک کې وي او که ټول کسان حق پکې لري.