درېيمه ماده: د قانون پر وړاندې برابروالی

«ټول خلک د قانون پر وړاندې برابر دي.»

درېيمه ماده وايي چې ټول خلک يو له بل سره مساوي حقونه لري. هېڅوک بايد د هغه د جنسيت، نسب،  توکم، ژبې، اصلي وطن، سياسي يا ديني باورونو، رنګ، معلوليت او جنسي لېوالتيا له مخې له نورو ټيټ يا لوړ ونه بلل شي. دولت بايد ځان ډاډه کړي چې په دې برخه کې توپيري چلند نه کيږي. د بېلګې په توګه د کار په مارکېټ او يا د کورونو په موندلو کې له خلکو سره یو ډول چلند کيږي.