يوولسمه ماده: د لېږدېدو ازادي

«ټول جرمنيان په جرمني کې د لېږدېدو يا استوګنې ځای بدلولو ازادي لري.»

دا ماده وايي چې ټول جرمنيان يا د جرمني تابعيت درلودونکي د جرمني په هر ځای کې په خپله خوښه د اوسېدو حق لري. دوی کولای شي په جرمني کې ازادانه سفر وکړي. البته يوه استثنا شته: که په کومه سيمه کې ګواښ وي، ښايي دولت خلک هلته له تګه منعه کړي. همدا شان د يوې ساري ناروغۍ يا بل ورته خطر رامنځته کېدلو پر مهال هم دولت خلک په يوه ځانګړې سيمه کې کرنتين کولای شي.

يوولسمه ماده د اتباعو حق دی او له دې کبله يوازې د جرمني تابعيت لرونکو کسانو لپاره ده. د نورو اروپايي هېوادونو وګړي په اروپا کې د ځای پر ځای کېدو ازادۍ (Niederlassungsfreiheit) له مخې دا حق لري.