دوولسمه ماده: د دندې يا مسلک ټاکلو ازادي

«ټول جرمنيان حق لري چې په ازادانه ډول د خپلې خوښې دنده، کارځای يا زده‌کړو ځای وټاکي. د کارځای د ټاکلو اړوند جزئیات (Berufsausübung) د قانون په وسيله او يا پر قانون د تکيې له مخې ټاکل کيږي.

دوولسمه ماده وايي چې ټول جرمنيان په ازادانه توګه د دندې ټاکلو حق لري. دا خبره د اوسبیلډونګ او کارځای ټاکلو لپاره هم صدق کوي. هېڅوک حق نه لري‌ چې خلک د يوه ځانګړي مسلک، کارځای غوره کولو او يا په ځانګړې څانګه کې زده‌کړو ته اړ کړي. البته دا ضمانت نشته چې هر چا ته به د خپلې خوښه دنده يا د زده‌کړو ځای پيدا کيږي.

دوولسمه ماده د اتباعو حق دی او له دې کبله يوازې د جرمني تابعيت لرونکو کسانو لپاره ده. د نورو اروپايي هېوادونو وګړي په اروپا کې د ځای پر ځای کېدو ازادۍ (Niederlassungsfreiheit) له مخې دا حق لري.