څوک او څه وخت بايد ځان ثبت کړي؟

ټول هغه کسان چې جرمني ته راکډه کيږي او يا په جرمني کې د ننه له یوه ښاره يا سيمې بل ځای ته کډه کوي؛ بايد د وګړو د ثبت په اداره (Einwohnermeldeam,Bürgeram  يا Bürgerbüro) کې خپله پته او ځانکړنې ثبت کړي. دا نوم ثبتونه جرمني ته د راتلو په لومړيو دوو اونيو يا د اوسېدو د پتې د بدلون پر مهال جبري دی. که ځان ثبت نه کړئ او يا يې ناوخته ثبت کړئ؛ ښايي د جريمې ورکولو ته اړ شئ. له ثبت وروسته هر چا ته د ثبت رسمي سند (Amtliche Meldebestätigung) ورکول کيږي. دا سند په ښه توګه له ځان سره وساتئ. د ثبت د دې سند په وسيله، له اوسوايس پرته هم ثابتولای شئ چې په جرمني کې ثبت ياست او په يوه ځانګړي ځای کې استوګنه لرئ.