د ثبت نورې کومې ادارې شته؟

د ثبت د شخصي ادارو تر څنګ، په هره داري سيمه کې د سوداګريز ثبت دفترونه هم شته. تاسې کولای شئ د ثبت شوو سيمه‌ييزو شرکتونو په اړه مالومات تر لاسه کړئ. که تاسې کوم تجارت پر مخ وړئ يا شخصي کاروبار کوئ؛ کولای شئ ځان د سوداګريزې ثبتونې په دفتر کې ثبت کړئ.