در مورد ما

به‌روزرسانی 08.07.2022

ما«هندبوک جرمنی» کی هستیم و چه اهدافی را دنبال میکنیم؟

تیم ما

تیم هند بوک جرمنی

عایشه تونکا

عایشه تونکا در ترکیه بدنیا آمده است و در دانشگاه سبانچی در رشته مطالعات فرهنگی تحصیل کرده است.

سوال‌های معمول در باره ما

سوال‌های معمول در باره ما

Alles, was Sie schon immer über Handbook Germany wissen wollten. Wir beantworten Ihre Fragen!

Partner-Logos FA

یک پروژه از:
با حمایت: