همکاران ما

تلیکام و ادوبی سیستم هندبوک جرمنی را همکاری میکنند

 

موسسه کارمندان جدید رسانه های آلمان با پروژه جدیدی تحت نام هندبوک جرمنی یک پایگاه معلومات عمومی را ایجاد کرده است وبرای پیشبرد این امرمهم همکاران متعددی در بخشهای ویراستاری، تخنیکی و مدیریتی را با خود دارد.

Deutsche Telekom AG

 

Deutsche Telekom AG

یکی از مهمترین همکاران ما در هندبوک جرمنی است که در مراکز پذیرش اولیه زیادی بطور رایگان به پناهجویان اینرنت ارایه میکند.  

Adobe Systems

Adobe Systems
این شرکت نرم افزاری  هندبوک جرمنی را برای موفقیتهای بیشتر دربخش تخنیکی همکماری میکند.