کفاح علی‌دیب

محرر - ویرایشگر

ین کفاح علی ادیب متولد سوریه است. علاقه و شوق وی رسامی و نویسنده گیست. در سوریه به حیث ویرایشگر در  مجله جسور و  به حیث نویسنده در مجله اسامه در وزارت امور فرهنگ کار می نمود.  در سال ۲۰۱۲ با کتاب هایش برای کودکان (جایزه الشریعه تنوع عرب) را بدست آورد. در سال ۲۰۱۴ به حیث  آمر ویرایشگران مجله کودکان موسوم به (قوس قزح) و نهاد (زیتون) فعالیت کرد.

حتی وی در اینجا در آلمان علاقمندیش را پیگیری نموده و برای مجله های آلمانی «°51» و «Zeit online» می نویسد و در جریده (تاتس) یک ستون مختص به خودش را دارد. وی را میتوان روز های شنبه به حیث رهنما در موزیم پرگمون در پروژه ی ملتقا دیدار نمود.