مژگان احراری

مسئول پروژه

Mosjkan Ehrari

 مژگان احرای روزنامه نگار و فیلمساز است.  اوکار روزنامه نگاری او با رادیو (RBB) ) آغازکرد. بعد از آن او فعالیت‌های دراز مدت‌خود را به عنوان سردبیر، گوینده رادیو، خبرنگار آزاد و نماینده رسانه‌های آلمانی در خارج آلمان کار کرد.

احراری پروژه‌های متعدد تولید فیلم را در آلمان، آذربایجان، ایران، افغانستان و یونان اجرا کرده است. به عنوان یک  سازنده فیلم‌های مستند، او ایده های زیادی را در ساخت فیلم (همچنین در سطح بین المللی) ارائه میکند. با فعالیت‌هایش به عنوان نویسنده برنامه های تلویزیونی برای RBB / ARD، در باره موضوعات سیاسی اجتماعی میپرداخت و در باره این باره یک راپورتاژ ۳۰ دقیقه‌ای دارد.

مژگان احراری به عنوان استاد و ترینر سمینارها و کارگاه ‌های آموزشی زیادی را در رشته های مختلف ارائه کرده است و با موسسات و انجمن های زیادی در مورد طرح و ایجاد ایده ها برای فلم های مستند کار کرده است. برای موسسه کارکنان جدید آلمان (NDM)  و  و  Google News Lab برنامه‌های آموزشی را در راستای دیتا ژورنالیزم اجرا کرده است.

او عضو مرکز مطالعات سیاسی آلمان (bpb) است.