آندریا رهر Andrea Reher

Bild Andrea Reher
به‌روزرسانی 15.01.2024

رئیس مالی اداری

آندریا رهر عشق به اعداد و فرآیندها را خیلی زود تشخیص داد و به همین دلیل اقتصاد خواند. از آنجایی که علاوه بر محتوای پروژه‌ها، به مدیریت و حسابداری علاقه‌ی خاصی داشت، به عنوان رئیس مالی اداری در پروژه‌ی (Handbook Germany : Together)  کار میکند و این وظایف را بر عهده دارد.

Ein Projekt von:

Gefördert durch: