زبان مادری

چگونه به کلاسهای تقویه زبان مادری خود شرکت کنم؟

آموزش زبان آلمانی برای مفاهمه و یافتن کار مهم است اما به این دلیل نباید زبان مادری را فراموش کرد. به ویژه کودکان خیلی سریع خود را با محیط نو تطابق داده و زبان مادری شان را فراموش میکنند. در روند جهانی شدن امروزی، آموختن و دانستن زبان های مختلف، بسیار مهم بوده و یک امتیاز به شمار می رود. اینجا با مکاتبی که به زبان های مختلف تدریس میکنند آشنا میشوید.

تقویت زبان مادری

در مدارس چندزبانه

در خانواده

مهم

چند زبانه بودن مشکلی را ایجاد نمی کند، بلکه برای گسترش معرفت بین کودکان کمک میکند. آموزش زبان مادری برای کودکان باید حمایت شود.