سیستم مدارس در ایالت زکسن

نظام آموزشی در زکسن چگونه است؟

درایالت زکسن هم مانند همه ایالت‌ها در ابتدا کودکان به مدرسه ابتدایی (Grundschule) میروند و برای دوره متوسطه و دبیرستان (لیسه)دو گزینه متفاوت وجود دارد:

اوبر شوله (Oberschule) و گمنازیوم (Gymnasium).

نظام آموزشی مدارس در ایالت زکسن

مدرسه ابتدایی Grundschule

اوبرشوله Oberschule

گمنازیوم Gymnasium

چگونه و چه وقت کودکان به مدرسه ثبت نام میشوند؟

کودکان پناهنده چه وقت و چگونه وارد مدرسه میشوند؟

چگونه فرزندم را به مدرسه ثبت نام کنم؟