واژه نامه

توضیح واژه های اختصار شده از پناهندگی تا ویزه

A

بازداشت برای اخراج Abschiebehaft

اخراج Abschiebung

تهدید به اخراج Abschiebungsandrohung

حکم اخراج Abschiebungsanordnung

موانع اخراج Abschiebungshindernis

ممنوعیت اخراج Abschiebungsverbot

ارزيابي سن Altersfeststellung

مقررات رسیدگی به پرونده های قدیمی Altfallregelung

مصاحبه پناهندگی Anhörung

مدرک ورود Ankunftsnachweis

کمک هزینه بیکاری۱ Arbeitslosengeld I

مزایای بیکاری۲ Arbeitslosengeld II

درخواست پناهندگی Asylantrag

حق پناهندگی Asylberechtigung

جواب درخواست پناهندگی Asyl-Bescheid

پناهجو Asylbewerber

قانون مزایای پناهجویان Asylbewerberleistungsgesetz

درخواست پناهندگی دوم Asylfolgeantrag

قانون پناهندگی Asylgesetz

دادخواست پناهندگی Asylpetition

پروسه پناهندگی Asylverfahren

اجازه اقامت Aufenthaltserlaubnis

قانون اقامت Aufenthaltsgesetz

اجازه اقامت موقت Aufenthaltsgestattung

اوراق اقامت Aufenthaltspapier

جازه اقامت Aufenthaltstitel

اقامت نامحدود Aufenthaltsverfestigung

اداره مهاجرت و أمور خارجیان Ausländerbehörde

B

بافوگ BAföG

باب BAB

کلاس های اختصاصی زبان Berufssprachkurs

آموزش و سهم گیری Bildungs- und Teilhabepaket

بامف BAMF

جمهوری فدرال Bundesland

کارت آبی Blaue Karte

C

روند شفاف سازی برای پناهجویان زیر سن Clearing

D

پروسه دبلین Dublin-Verfahren

دولدونگ Duldung

E

اقامت ائم اروپایی Erlaubnis zum Daueraufenthalt - EU

کمپ اولیه برای پناهندگان Erstaufnahmeeinrichtung

EASY

سر پرست قانونی برای زیر سن ها Ergänzungspfleger

دریافت شهروندی Einbürgerung

F

پناهندگی در فروگاه Flughafenverfahren

پیوستن به خانواده Familienzusammenführung

اقامت موقت Fiktionsbescheinigung

بازگشت داوطلبانه Freiwillige Rückkehr

G

پناهنده کنوانسیون ژنو GFK-Flüchtling

گواهی عبور از مرز Grenzübertrittsbescheinigung

شانس خوب برای پناهندگی gute Bleibeperspektive

H

درخواست های ویژه Härtefallantrag

گواهی رورد به دانشگاه Hochschulzugangsberechtigung

I

افرادی غیر قانونی در آلمان زندگی میکنند Illegalisierte

مراقبت از کودکان بی سپرست Inobhutnahme

کلاس های زبان برای ادغام Integrationskurs

J

اداره رفاه کودکان و نوجوانان Jugendamt

K

پناهندگان قبول شده Kontingentflüchtlinge

کلید اصلی Königsteiner Schlüssel

N

اقامت دابمی Niederlassungserlaubnis

O

تخلف از قانون Ordnungswidrigkeit

P

کمک دولت برای هزینه های دادخواهی Prozesskostenhilfe

R

محل سکونت اجباری Residenzpflicht

S

افرادی که نیاز به حمایت دارند Schutzbedürftigkeit

کشور های امن سوم Sichere Drittstaaten

کشورهای مبدای امن Sichere Herkunftsländer

هزینه های اولیه زندگی Sicherung des Lebensunterhalts

کمک های سوسیالی Sozialhilfe

حمایت فرعی برای پناهجویان subsidiärer Schutz

کشورهای عضو شینگن Schengen-Länder

U

تقسیم پناهجویان Umverteilung

پناهجویان زیر سن Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

V

دادگاه ادار Verwaltungsgericht

ویزا Visum

افراد بالغ Volljährig