خدمات درمانی برای پناهجویان

سیستم صحی و بهداشتی در آلمان

شما منحیث یک پناهنده حق دریافت خدمات طبی را دارید حتی اگر اقامت هم نداشته باشید. وزارت فدرال صحت و بهداشت آلمان مکلف به فراهم آوری همه خدمات پزشکی است و بصورت أنلان همه خدمات آنها را میتوانید اینجا online guide بخوانید. همچنان برای معلومات عمومی در باره سیستم خدمات صحی آلمان اینجا German pharmacies website مراجعه کنید. موارد ذیل معلومات مهم در مورد سیستم بیمه های صحی آلمان را فراهم میکند.

سیستم مراقبت‌های صحی محلی چگونه است؟

در مراکز پذیرش اولیه

در مراکز اقامت جمعی

در چه مناطقی از کارت بیمه صحی می‌توان مستفید شد؟

کمک به افرادیکه از مشکلات روحی روانی رنج میبرند

کی حق درسترسی به خدمات صحی دارد؟

چگون‌گی برخورد در مطب دکتر

مهم

افرادیکه اجازه اقامت ندارند هم در حالات اضطراری مستحق دریافت خدمات درمانی هستند. اگر شما در این وضعیت بسر میبرید میتوانید به اداره  Medibueros.org و یا هم نهاد کمکی Paperless که در ۳۶ شهر آلمان برای افراد بدون مدرک خدمات صحی ارائه میکند، مراجعه کنید.