فرانکفورت Frankfurt am Main

شهری در ایالت هسن المان

تازه به شهرفرانکفورت ام ماین امده اید؟ میخواهید اینجا زندگی کنید و نیاز به آیا به آدرس ها و شماره تماس مهم دارید؟ در صفحه می توانید به راحتی در باره هم مراکز اطلاع رسانی ومشاوره، دوره های زبان آلمانی و سایر إدارات مهم در فرانکفورت را جستجو کنید.

کجا و چطور کمک و راهنمایی دریافت کنم؟

ادارات مهم

حالات اضطراری