هاله (زاله) (Halle (Saale

شهری در ایالت زاکسن

تازه به شهرحاله زاله امده اید و میخواهید زندگی کنید و نیاز به آیا به آدرس ها و شماره تماس مهم دارید؟ در صفحه می توانید به راحتی در باره هم مراکز اطلاع رسانی ومشاوره، دوره های زبان آلمانی و سایر إدارات مهم در شهر حاله را جستجو کنید.

ادارات مهم و شماره تماس های اضطراری

ادارات مهم

حالات اضطراری