خبرها و معلومات

مهمترین اخبار

در آلمان و جهان چی خبر است؟ رسانه های زیادی تصویری  صوتی، چاپی و انترتی در مورد رویداد های مهم روز گزارش می دهند.  درینجا شما معلومات مهمی را در مورد مسایل پناهندگی در آلمان بدسا آورده میتوانید.