پناهندگی و اقامت آلمان برای افراد دارای معلولیت

افراد دارای معلولیت از چه حقوقی در روند پناهندگی برخوردار هستند؟

هفته ها و ماه های اول زندگی پناهجویان در آلمان برای همه چالش برانگیز است. با این حال، پناهجویان دارای معلولیت اغلب با مشکلات بیشتری روبرو هستند و باید با مشکلات زیادی مبارزه کنند. در این صفحه می توانید بخوانید که پناهندگان دارای معلولیت در آلمان چه حقوق و شرایطی دارند.

همه اطلاعات در مورد پناهندگی افراد دارای معلو لیت در آلمان

کدام سازمان ها و ادارت به پناهجویان دارای معلولیت کمک میکنند؟

آیا بدلیل معلولیت پناهندگی من در آلمان پذیرفته خواهد شد؟

اگر پناهندگی من پذیرفته نشود، چه راه های دیگری برای ماندن در آلمان دارم؟

اگر بدلیل معلولیت نتوانم کار کنم، چطور میتوانم اقامت دائم آلمان را کسب کنم؟

مهم

اطلاعات مهم بیشتر برای پناهجویان را می توانید در بخش های روند پناهندگی و «اجازه اقامت برای پناهندگان» دریافت کنید.