ثبت نام به عنوان پناهنده در آلمان

پناهجویان تازه وارد کجا و چگونه ثبت نام میشوند؟

هرفردی‌که به عنوان پناهنده به آلمان وارد میشود، باید بلافاصله بعد از ورود، خود را در یکی از اداره‌های مهاجرت آلمان ثبت نام کند. این موضوع درخواست پناهندگی هم محسوب میشود. درخواست پناهندگی بحث مهمی در شروع روند پرونده پناهندگی است.

 

ثبت شدن به عنوان پناهجو و شروع درخواست پناهندگی درآلمان

چه وقت و در کجا میتوانم درخواست پناهندگی کنم؟

روند ثبت نام چه مراحلی دارد؟

چرا باید اثر انگست بدهم؟

بعد از ثبت نام چه میشود؟

هزینه های خورد و نوش، لباس و بقیه مصارف چگونه پرداخت میشود؟

چی وقت میتوانم درخواست پناهندگی کنم؟

مهم

هرگاه آدرس خانه و یا کمپ شما تغیر میکند، باید آدرس جدید خود را بلافاصله به اداره بامف وآسلندربیهورده بفرستید. اگر این دو اداره‌ی مهم آدرس شما را نداشته باشند، ممکن است پست‌های مهم در باره مهلت های قانونی را از دست بدهید.