رد درخواست پناهندگی

پناهندگی من رد شده است حالا چه کنم؟

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF) می تواند درخواست پناهندگی شما را بعد از مصاحبه درخواست پناهندگی رد کند. این بدان معنی است که تصمیم گیرندگان مسئول در این زمینه اعتقاد دارند که شما دلایل کافی برای بدست آوردن پناهندگی ارائه نکرده اید و آنها شما را مستحق هیچ نوع حمایتی (حق پناهندگی، وضعیت پناهندگی، حمایت تابع یا ممنوعیت اخراج) ندانسته اند. درکل درخواست پناهندگی شما به دو نوع رد میشود: «رد ساده» تقاضای پناهندگی و رد به عنوان قضیه‌ی «کاملا بی اساس» (offensichtlich unbegründe). در صورت رد درخواست شما اداره بامف به شما نامه رد درخواست پناهندگی (ablehnenden Bescheid) را با یک «اطلاعیه اخراج» (Abschiebungsandrohung) از طریق پست به شما میفرستد.
با این حال، شما حق درخواست تجدید نظر در مورد رد درخواست پناهندگی خود در دادگاه  را دارید. در صورت رد ساده درخواست پناهندگی معمولا دو هفته برای فرستادن درخواست تجدید نظر به دادگاه وقت دارید، اما اگر درخواست پناهندگی شما به عنوان یک قضیه‌ی کاملا بی اساس رد شده باشد، برای فرستادن این درخواست فقط یک هفته وقت دارید و باید سعی کنید یک درخواست «فوری» (Eilantrag) را هرچه زودتر برای به تعویق انداختن اخراج تان به دادگاه ارسال کنید.

در بیشتر موارد اطلاعیه‌های اخراج اجرا نمیشوند و معمولا با  صدورحکم ممنوعیت اخراج و اقامت موقت می‌انجامد. بطور مثال ممکن است در بسیاری موارد اخراج به دلایل قانونی یا پزشکی و همچنان نظر به شرایط موجود در کشور شما امکان پذیر نباشد، در اینصورت اداره امور خارجیان (Ausländerbehörde) به شما اجازه اقامت موقت بنام دولدونگ (Duldung) را صادر میکند. همچنان اگر وضعیت در کشور شما به شدت خراب شود و یا دلایل جدیدی برای پرونده شما وجود داشته باشد، می توانید برای بار دوم  درخواست پناهندگی (Asylfolgeantrag) کنید. البته باید در نظر داشته باشید که اگر شما در طول پرونده پناهندگی خود اظهار نظر های دروغین انجام داده باشید، BAMF می تواند وضعیت پناهندگی شما را لغو کند.

از رد شدن پناهندگی تا درخواست تجدید نظر و پناهندگی دوم

رد شدن «ساده» درخواست پناهندگی

رد در خواست پناهندگی به عنوان یک قضیه‌ی «کاملا بی أساس» و یا «غیر قابل قبول»

درخواست تجدید نظر

آخرین مهلت برای درخواست تجدید نظر

درخواست تجدید نظر برای بار دوم و شکایت

اخراج (دیپورت)

دولدونگ (Duldung)

ممنوع شدن از ورود و اقامت دوباره به آلمان

لغو و پس گرفتن حق اقامت

درخواست پناهندگی دوم (Asylfolgeantrag)

مهم

شما حق دارید از تصمیم اداره بامف (BAMF) نسبت به پرونده پناهندگی خود به دادگاه شکایت کنید. مهلتی که برای این شکایت در نظرگرفته شده و اینکه به کدام دادگاه حق فرستادن این شکایت ودرخواست تجدیدنظر را دارید، در قسمت «حق استیناف خواهی» (Rechtsbehelfsbelehrun) در آخر نامه که به شما جواب رد داده اند نوشته شده است.