رد درخواست پناهندگی در آلمان

پناهندگی من در المان رد شده است حالا چه کنم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)  اگر دلایل کافی برای بدست آوردن پناهندگی در پرونده شما نیابد، می تواند درخواست پناهندگی شما را رد کند. درکل درخواست پناهندگی شما ممکن است تحت شرایط متفاوت رد شود: «رد ساده» (einfachen Ablehung)، رد تقاضای پناهندگی به عنوان قضیه‌ی «کاملا بی اساس» (offensichtlich unbegründe) و یا «غیر قابل برسی» (unzulässig). در صورت رد درخواست شما، اداره بامف به شما نامه رد درخواست پناهندگی (ablehnenden Bescheid) را با یک «اطلاعیه اخراج» (Abschiebungsandrohung) از طریق پست به شما میفرستد. در این نامه اگر رد ساده باشد شما ۳۰ روز وقت دارید که آلمان را داوطلبانه ترک کنید و اگر دو نوع دیگر باشد، فقط یک هفته وقت دارید. اگر در مهلت های تعین شده آلمان را ترک نکنید ممکن است اخراج شوید.
با این حال، شما حق درخواست تجدید نظر در مورد رد درخواست پناهندگی خود در دادگاه  را دارید. در صورت رد ساده درخواست پناهندگی معمولا دو هفته برای فرستادن درخواست تجدید نظر به دادگاه وقت دارید، اما اگر درخواست پناهندگی شما به عنوان یک قضیه‌ی کاملا بی اساس رد شده باشد، برای فرستادن این درخواست فقط یک هفته وقت دارید و باید سعی کنید یک درخواست «فوری» (Eilantrag) را هرچه زودتر برای به تعویق انداختن اخراج تان به دادگاه ارسال کنید.  البته راه های متفاوتی وجود دارد که میتوانید خود را از دیپورت شدن نجات دهید. در این صفحه موارد مهم را توضیح میدهیم.  

بعد از دریافت جواب رد پرونده پناهندگی چه کنم؟

شکایت و درخواست تجدیدنظر

درخواست پناهندگی دوم Asylfolgeantrag

دولدونگ

مقررات ویژه Härtefallregelung

دادخواهی

پناهندگی در کلیسا

مهم

 اگر شما جواب رد ساده (einfachen Ablehnung) دریافت کرده‌اید و درخواست تجدید نظر (Eilantrag) شما قبول شده و هنوز در جریان است، اداره بامف (BAMF) و آسلندر بیهورده حق ندارند شما را اخراج کنند.