قانون اساسی آلمان (Grundgesetz)

قانون اساسی (Grundgesetz) آلمان؛ چه حقوقی دارم؟

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

قانون اساسی (Grundgesetz) جمهوری فدرال آلمان مهمترین قوانین و حقوق برای زندگی مسالمت آمیز و با همی در آلمان را شامل می شود. هیچ قانونی نمی تواند قانون اساسی را نقض کند. به عنوان مثال، قانون پناهندگی یا قانون جزا ممکن است هیچ ماده و یا بند آن نباید در مغایر با قانون اساسی باشد. قانون اساسی مهمترین قانون و بالاتر از سایر قوانین در آلمان است.

قانون اساسی ۱۴۶ ماده دارد. ۱۹ ماده اول قانون اساسی آلمان در مورد حقوق اساسی است. حقوق اساسی مهمترین حقوق بافراد در برابر دولت است و آنها را از استبداد، بی عدالتی و خشونت از جانب دولت محافظت می کنند. برخی از این حقوق اساسی در برای همه افراد در آلمان اعمال می شود. مهم نیست که چه نوع اقامتی دارند. به این حقوق "حقوق بشر" نیز گفته می شود. بخش دیگری از حقوق اساسی فقط مربوط به افرادی است که تابعیت آلمانی دارند. به این حقوق "حقوق مدنی" گفته می شود.

قانون اساسی آلمان در سال ۱۹۴۹ در آلمان غربی تصویب شد و از زمان اتحاد مجدد آلمان در سال ۱۹۹۰ برای همه آلمان اعمال میشود. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر رعایت قانون اساسی نظارت می کند و دولت به سادگی نمی تواند قانون اساسی را تغییر دهد.

حقوق اساسی افراد در قانون اساسی آلمان

ماده اول: حفاظت از کرامت انسانی

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

ماده دوم: آزادی های فردی

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

ماده سوم: مساوات در برابر قانون

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

ماده چهارم: آزادی دین و عقیده

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}
این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

ماده سیزدهم: مصئون بودن خانه به عنوان حریم خصوصی

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

ماده ششم: ازدواج و خانواده

ماده هفتم: آموزش و پرورش

ماده هشتم: آزادی اجتماعات

ماده نهم: آزادی تشکیل انجمن ها، شرکت ها و گروه ها

ماده دهم: محرمانه بودن پست، مکالمات و نامه ها

ماده یازدهم: آزادی رفت آمد و تغیرمکان

ماده دوازدهم: آزادی انتخاب حرفه و شغل

ماده دوزادهم، بند الف: خدمت اجباری سربازی

ماده سیزدهم: مصون بودن خانه به عنوان حریم خصوصی

ماده چهاردهم: مالکیت و دارایی

ماده پانزدهم: زمین و اراضی (تبدیل مالکیت خصوصی به اشتراکی)

ماده شانزدهم: تابعیت آلمان

ماده شانزده بند الف: حق پناهندگی

ماده هفدهم: حق دادخواست

ماده هجدهم: اسقاط حقوق اساسی

ماده نزدهم: محدودیت در حقوق اساسی

توجه!

حقوق اساسی مهمترین حقوقی است که مردم در آلمان از آن برخوردار هستند. با دانستن حقوق خود، ما از خود و زندگی خود محافظت میکنیم.