تعهد ما به کمک و اطلاع رسانی به تازه‌ واردان به المان

ما از تازه واردان به آلمان با اطلاعات، مشاوره‌‌های اولیه بصورت رایگان و محرمانه و به ۹ زبان حمایت می کنیم.

همکاری - برای علاقه‌مندان

اگر شما هم به عنوان یک سازمان و یا گروه حتی یک فرد در راستای کمک به تازه واردان به آلمان کار میکنید، بیابید با هم بصورت مشترک کار[...]

Ein Projekt von:

Gefördert durch: