قواعد بایسکل سواری

در باره مهم ترین قواعد بایسکل سواری بیشتر بدانید

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

استفاده از بایسکل به عنوان یکی از طریقه های تردد در آلمان بسیار رایج است و همه زنان مردان و اطفان  از آن استفاده میکنند.

اما قواعدی که بایسکل سواران برای امنیت شان باید به آن توجه کنند شامل چی مواردی میشوند؟ برای دانستن آن این ویدیو معلوماتی  را ببینید.