مقرارت دبلین

مقررات دبلین شامل کدام کشورها میشود؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

مقررات دبلین مشخص کننده این است که کدام  کشور اروپایی مسول رسیدگی به پرونده پناهندگی شما است. طبق این مقرره شما اگر از یکی از کشور های اتحادیه ارووپا ویزا گرفته باشید و یا در میسر آمدن به آلمان از ان کشور گذشته باشید، آن کشور مسئول رسیدگی به پرونده پناهدگی شما است و آلمان میتواند شما را دوباره به آن کشور بفرستد. عاطفه منصوری طبق مقررات دبلین باید از آلمان به فرانسه برود. او دز اینباره توضیح میدهد.