تاسیس یک شرکت

چگونه میتوانم بزنیس خود را راه اندازی کنم؟

شاید شما در کشور خود مشغول تجارت بوده باشید ودارای شرکت تجارتی خود بوده‌اید و حالا بعد از رسیدن به آلمان هم میخواهید اقدام به راه اندازی تجارت و شرکت خود کنید. اگر در آلمان شروع به فعالیت های تجاری کنید باید موارد زیادی را مرد توجه قرار دهید. بطور مثال باید ابتدا فعالیت های مستقل تجاری و کاری خود را تحت نام یم شرکت خاص ثبت کنید. مدیریت شرکت‌های بزرگت پیچیده تر است و قوانین بیشتیری را باید مراعات کنید. به این ویدیو در اینباره توجه کنید.