پیوند خانواده

آیا خانواده ام میتوانند به من درآلمان ملحق شوند؟

با وسیم آشنا شوید، او در باره تجربه اش از نحوه آوردن خانواده اش به آلمان توضیح میدهد.

آگر شما بدون خانواده تان به آلمان آمده اید، شرایطی و مقرارات خاصی برای پیوستن خانواده شما وجود دارد که وسیم مهمترین آنها را به شما توضیح میدهد.