کلاسهای زبان برای ادغام

چطور و چه‌مدت میتوانم در این کلاسها شرکت کنم ؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

یادگیری زبان همواره بزرگترین شرط موفقیت در هر اجتماع بشمار میرود. یادگیری زبان همواره بزرگترین شرط موفقیت در هر اجتماع بشمار میرود. برای پناهجویان هم دولت آلمان بدلیل ادغام سریع و شروع زندگی جدید در این کشور، برنامه یادگیری زبان همراه با قواعد اجتماعی و سیستم حقوقی آلمان را بصورت رایگان ارائه میکند. به مهمترین نکات و قواعد ورود به انتگراسیون کورس‌ها  (کلاسهای زبان برای ادغام) در این ویدیو توجه کنید.