کلاسهای زبان برای ادغام

چطور و چه‌مدت میتوانم در این کلاسها شرکت کنم ؟

یادگیری زبان همواره بزرگترین شرط موفقیت در هر اجتماع بشمار میرود. محمد از اینکه چقدر تلاش کرده است تا به زودی وارد کلاسهای یادگیری زبان آلمانی شود و اینکه  دانستن زبان تا چه اندازه زندگی و امورات روز مره را تحت تاثیر قرار میدهد توضیح داده است. به مهمترین نکات و قواعد ورود به کلاسهای زبان برای ادغام توجه کنید.