LGBTIQ

افراد شامل در گروه های (LGBTIQ) چگونه از خودشان محافظت میکنند؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

مودی الشامی در سال ۲۰۱۵ به آلمان آمد. به عنوان یک فرد از گروه های (LGBTIQ) سوری. او داستان بسیار ویژه ای دارد که اینجا توضیح میدهد. برای اولین بار در زندگی او بصورت قانونی از آزار و اذیت و خشونت محافظت شده است و میتواند آزادانه با فردی را که دوست دارد زندگی مشترکش را شروع کند.