اقامت دائم برای پناهجویان

چه وقت پناهجویان اقامت دائم دریافت میکنند؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

پناهجویانیکه در آلمان قبولی دریافت میکنند، میتوانند بعد از سه یا پنج سال درخواست اقامت دائم کنند. اینکه‌ چرا بعضی ها بعد از سه سال و بعضی‌ها بعد از پنج سال دریافت میکنند، بستگی دارد که چقدر کار میکنند و تا چه سطحی زبان آلمانی آموخته‌اند. رضا محمدزی همه شرایط ضروری برای درخواست اقامت دائم در آلمان را توضیح میدهد.