پلیس

در چه مواقع باید به پلیس تماس بگیرم و چگونه کارت شناسایی پلیس را ببینم؟

چه مواردی ار جمله وظایف اصلی پلیس هستند و در چه شراطی میتوانیم با پلیس به تماس شویم؟ در باره این سوالات همکارم کفاح الادیب با سارا صحبت کرده است. سارا توضیح میدهد که چطور پلیس تلاش میکند امنیت برقرار باشد پ همه مردم حق دارند در آسایش زندگی کنند و بین پلیس و مردم باید اعتماد و احترام متقابل وجود داشته باشد.