بارداری

زنان حامله درآلمان از چه حقوق و امتیازاتی برخوردار هستند؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

اگر باردار هستید، به تمام خدمات صحی معمول در آلمان دسترسی دارید. شما لازم نیست بیمار باشید تا بتوانید به متخصص زنان مراجعه کنید. زنان باردار در آلمان در همه عرصه ها تحت مراقبت قرار دارند و از حقوق خاصی برخوردار هستند. بطو مثال برای مادران شاغل وظیفه شان محفوظ می ماند و از حمایتهای حقوق طفل و مادر در محل کار برخوردار میشوند.

هبا به شما در این باره بیشتر توضیح میدهد.