سیستم ترانسپورت عمومی

استفاده از وسایل نقلیه عمومی در آلمان چه شرایطی دارد؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

باعمر آشنا شوید وببینید چگونه میشود در برلین  از وسایل نقلیه شهری استفاده کرد. چگونه باید بلیت خرید و به چی مواردی باید توجه کرد. و همچنان بدانید چی اتفاقی میافتد اگر بدون  بلیت از این وسایل استفاده کنید.