سیستم ترانسپورت عمومی

استفاده از وسایل نقلیه عمومی در آلمان چه شرایطی دارد؟

باعمر آشنا شوید وببینید چگونه میشود در برلین  از وسایل نقلیه شهری استفاده کرد. چگونه باید بلیت خرید و به چی مواردی باید توجه کرد. و همچنان بدانید چی اتفاقی میافتد اگر بدون  بلیت از این وسایل استفاده کنید.