تائیدی مدارک خارجی

چرا باید مدارکم را تائید کنم و این پروسه را چطور و کجا انجام دهیم؟

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

با عبدالله آشنا شوید، او شما را راهنمایی میکند که چطور و کجا این روند را طی کنید. و معلومات میدهد که در آلمان چرا باید مدارک تحصیلی و کاری باید ترجمه و تائید شوند.