تائیدی مدارک خارجی

چرا باید مدارکم را تائید کنم و این پروسه را چطور و کجا انجام دهیم؟

با عبدالله آشنا شوید، او شما را راهنمایی میکند که چطور و کجا این روند را طی کنید. و معلومات میدهد که در آلمان چرا باید مدارک تحصیلی و کاری باید ترجمه و تائید شوند.