اقامتگاهای پناهجویان

کمپ‌هی دائم و موقت پناهجویان

این ویدیو ها از کانال نشراتی ما پخش میشود. اطلاعات بیشتر {socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end}. {videoservice}

اقامتگاه‌های پناهجویی، چه کمپ‌های موقت و چه دایم باید داری یک سلسه مقررات دو جانبه بین ساکنین و مسئولین باشد، تا همه بتوانند با آرامش و یک فضای بهداشتی و سالم با هم زندگی کنند. در این ویدیو کوتاه ببینید که به عنوان ساکن یک کمپ پناهجویی از چه حقوقی برخودار هستید و در شرایت نا مناسب باید چه کنید.