بوی خانه

چطور میتوانم در آلمان برنج افغانی بپزم و فضای خانه را با بوی وطنی معطر سازم؟

 به ملاقات زهرا امده ایم، او به ما توضیح میدهد که چگونه میشود در آلمان برنج وطنی خرید. بیشتر ما را طعم غذا بیاد

 .وطن میاندازد امادسترسی به همه مواد مورد نیاز و ادویه های که به غذا طعم خانگی بدهد در بعضی موارد مشکل است