نظام آموزشی در مدارس

معلومات در مورد نظام آموزشی در مدارس آلمان

با دعا و بشار آشنا شوید،آنها نظام آموزشی در مدارس آلمان را نظر به تجربیات خودشان به شما توضیح میدهند. دعا در یک کودکستان در شهر برلین کار می کند. وی با  شرایط آموزش در مدارس آشناست. بشار یک پدر است و  از تجارب شخصی در مورد سیستم  آموزشی  مکاتب آلمان تعریف میکند.