شوفا

معلومات در مورد چگونگی بدست آوردن شوفا را در این ویدیو ببینید

این وید{socialhintlink_begin}اینجا{socialhintlink_end} را ما از طرییوتیی نشر می{videoservice}برای اطلاعات بیشتر اییید 

با محمد آشنا شوید، او برایتان توضیح میدهد که چگونه ورقه شوفا را در آلمان بدست بیاورید. محمد در آلمان یک خانه  کرایی جستجو میکند. ولی یافتن خانه، بدون تصدیق شوفا بسیار دشوار است. در آلمان اکثر کرایه دهندگان تصدیق شوفا  را از شخص کرایه گیرنده مطالبه میکنند.  زیرا از این طریق آنها میتوانند بفهمند که آیا شخص متقاضی توان پرداخت کرایه را دارد یا خیر. در این ویدیو معلومات بیشتر ی درینباره حاصل کنید.