بیمه‌های اجتماعی

کدام بیمه‌ها اجباری اند؟

بیمه‌های اجتماعی مانند بیمه های مریضی، بیکاری، مراقبت، تصادف و بازنشستگی تضمینی برای رفاه و آسایش جامعه هستند و باید قانونا بصورت اجباری پرداخته شوند. البته مقدار و طریقه پرداخت این بیمه ها بستگی به وضعیت کاری شما دارد. در هرحالت چه بیکار باشید چه کارمند یک اداره و یاهم کارگر آزاد، این بیمه‌ها برای اینکه در هنگام بروز مشکلات بتوانیم از مزایایی آنها برخوردار شوید پرداخته میشوند.